تعرفه های پزشکی مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

بیمه شدگان و مشتریان محترم ، پرداخت هزینه های درمانی شما در مراکز پزشکی (دولتی و خصوصی) بر اساس تعرفه های مصوب وزارت بهداشت می باشد که در ذیل به بخشی از آن اشاره شده است